ostukorv
0


25. mail 2018 jõustus Eestis EU isikuandmete kaitse üldmäärus.
Vastav EU määrus kehtestati varem:
Regulation of the European Parliament and of the Council of the European Union 2016/679 of April 27, 2016.
Sellega seoses kehtestasime isikuandmete töötlemise ja säilitamise korra ning üldtingimused.

1. Sissejuhatus

Kasutame oma igapäevases majandustegevuses klientide isikuandmeid erinevate müügi ja teenuste korraldamise, organiseerimise ja vahendamise eesmärgil.
Oma tegevuses juhindume isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR), isikuandmete kaitse seadusest (IKS), meie enda Andmekaitsealasest Strateegiast ning muudest andmekaitsealastest kehtestatud normatiividest.
Käesolev privaatsusteave (edaspidi Privaatsusteave) ongi adresseeritud peamiselt GDPR ja IKS regulatsioonis andmesubjektidele ehk füüsilistele isikutele, kelle isikuandmeid töödeldakse.
Kuna Te olete teadlikud ja hoolite oma isikuandmete töötlemisest, siis kinnitame siinkohal, et suhtume täie tõsidusega Teie andmete töötlemiseks üles seatud reeglite täitmisse.
Privaatsusteave kirjeldab meie ettevõtte põhimõtteid ja praktikat, mis puudutab tervet isikuandmete töötlemise ahelat alates kogumisest, kasutamisest kuni kustutamiseni, seades fookusesse isikuandmete kaitse.
Tunnistame, et isikuandete kaitse on pidev vastutus, mistõttu aeg-ajalt vaatame Privaatsusteave reeglistiku üle, kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning vajadusel uuendame selle sisu.
Teil on alati õigus keelata, muuta või piirata meie poolt enda andmete kasutatamist ja edastamist.
Samas ka õigus alati esitada nõue järelvalveasutusele Teie andmete töötlemise väärkasutuse kohta.

2. Andmekaitsespetsialist (DPO)

OÜ Reko AKM, reg nr 10048657, asukohaga Keskväljak 9, Kärdla linn, Hiiumaa vald
andmekaitsealaste nõuete täitmiseks on Teiega seonduvate andmete administreerimise eest vastutav isik ja ettevõtte poolt määratud andmekaitsespetsialist Koit Remmelkoor.
Kõik sel teemal tekkinud küsimused palume talle saata e-maili teel aadressile koit@reko.ee.

3. Andmete kogumine

Isikuandmete töötlemine on kõik automaatsete või mitteautomaatsete vahenditega isikuandmete või nende kogumitega tehtavad toimingud.
Millal ja kuidas meie ettevõte Teie isikuandmeid kasutab:
3.1. Peamiselt kasutatakse Teie isikuandmeid Teiega kokkuleppel, et teostada meievahelisi igapäevaseid tehinguid.
Me kasutame Teie isikuandmeid ainult sihipäraselt kaupade müügi protsessi käigus dokumentide vormistamiseks, meie vaheliste koostöölepingute sõlmimiseks ja nende tingimuste täitmise kindlustamiseks ning reklaami- ja turundustegevusteks.
Me informeerime Teid automaatsete teavitustega kõigist reklaam- ja turunduseesmärkidel saadetavatest pakkumistest ja teadetest, tänu sellele saame Teile edastada parimaid pakkumisi ja teenuste kvaliteeti.
3.2. Isikuandmeid kasutatame selleks, et uuendada oma internetikeskkonda vastavalt Teie eelistustele, huvidele, vajadustele ning et õppida paremini tundma Teie soove ja eelistusi ning parendada Meie internetikeskkonna teenuste osutamise aspekte.
3.3. Kui olete andnud nõusoleku uudiskirjade, spetsiaalsete reklaamide, otsepostituste jms. saamiseks meilt, saadame Teile soovitud infot. Sellisest e-kirjadest on Teil võimalus igal hetkel edasiseks loobuda.
3.4. Teie isikuandmeid jagatakse teenusepakkujatega, kelle teenuste jaoks on see vältimatu sõlmitud lepingute täitmiseks ja teenuste osutamiseks.
3.5. Samuti võime jagada Teie isikuandmeid kui selline vajadus tuleneb kuritegude uurimisest, kohtunõuete täitmisest, Teie eluliste vajaduste täitmisest, seoses müügi, ostu, ühinemise, reorganiseerimise, finantseerimise, likvideerimise, lõpetamise või sarnase ettevõttega seotud toiminguga.
Sellistel puhkudel kinnitame, et võtame tarvitusele kõik vajalikud meetmed, et Teie isikuandmed oleks piisavalt kaitstud.
3.6. Loosimistel ja muudel sarnastel ettevõtmistel osalemiseks vajaliku info kogumisel kasutatakse saadud isikuandmeid selleks, et võidu korral oleks võimalik Teiega ühendust võtta.
Kui auhinna väljapanek on toimunud mõne teise lepingupartneri poolt, edastatakse Teie isikuandmed temale võitjaga ühenduse saamiseks.
Reeglina on sellistel auhinnamängudel osalemise eeltingimuseks Teie isikuandete kasutamiseks nõusoleku andmine ka muudeks otstarveteks, mistõttu palume Teil auhinnamängudel osalemisele eelnevalt tutvuda hoolikalt auhinnamängu tingimustega.
3.7. Isikuandmete töötlemine toimub seni kuni ostja tarbib Müüja poolt osutatavaid teenuseid ja tooteid või kehtivad muud lepingulised või seadusest tulenevad kohustused Müüja ja Ostja vahel või suhtes, mille tõttu võib Müüja isikuandmeid säilitada kuni vastavate säilitustähtaegade lõpuni või kuni vastavatest õigussuhetest tulenevate nõuete aegumistähtaegade lõpuni.
Müüja kustutab kõik isikuandmed või tagastab toodete ja teenuste tarnimise lõppedes ja ostja otsusel kõik isikuandmed ostjale ning kustutab kõik koopiad, välja arvatud ulatuses, milles andmete edasise säilitamise õigus tuleneb Müüjale kohalduvast Euroopa Liidu või Eesti seadustest.
3.8. Müüja-l on õigus töödelda isikuandmeid isikustamata kujul statistilisteks eesmärkideks.

4. Teie andmete turvalisus

Millal ja kuidas meie ettevõte andmeid hoiab.
4.1. Me hoiame Teie isikuandmeid ainult meievahelise lepingu kehtivuse ajal ehk kuni selle lõpetamiseni.
4.2. Me ei edasta Teiega seonduvaid andmeid kolmandatele osapooltele ilma Teie nõusolekuta.
4.3. Kui olete nõustunud oma andmete töötlemisega meie poolt, siis võite alati selle õiguse tühistada ja nõuda oma andmete kustutamist meie andmebaasist.
Selline "andmete unustamine" ei saa tühistada varasemaid sündmusi, mis eelnesid sellele soovile.
4.4. Kaitsmaks isikuandmeid ja isiku identifitseerimist võimaldavat infot, mida sisestate meie internetikeskkonnas, kasutame füüsilisi, tehnilisi ja administratiivseid kaitsemeetmeid.
Uuendame ja testime kasutatavaid kaitse tehnoloogiaid regulaarselt.
Meie internetivõrgud on kaitstud tulemüüride ja sisse tungimist avastava tarkvaraga.
Teie isikuandmetele ligipääs on piiratud vaid nende töötajateni, kes vajavad sellist informatsiooni Teile kokkulepitud teenuse osutamiseks või muul seaduslikul alusel.
4.2. Teie kohta kogutud andmed, millised on saadud Teie ostude kaudu, hoitakse meie ettevõtte serverarvutis.
Me kasutame mõistlikke meetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid ja meie tegevus on allutatud asjakohase infoturbe kehtivale seadusandlusele, kuid peame vajalikuks märkida, et ükski internetileht või andmebaas ei ole lõpuni turvaline ehk nn. häkkimiskindel.
Kaitske end ja aidake meil ennetada arvutikuritegusid sellega, et väga tähelepanelikult hoiate ja kaitsete oma paroole (salasõnu).
Meie internetikeskkond ei kasuta nuhkvara e. Spyware.
Kui kahtlete, et Teie kontole on sisse murtud, palun võtke viivitamata meiega ühendust.
4.3. Koolitame oma töötajaid, saavutamaks suuremat teadlikkust isikuandete kaitse tähtsusest ja vajadusest.
Meie pühendumus väljendub ka töötajaid otse puudutavates ettevõtte sisestes regulatsioonides, millistesse on põimitud andmekaitsealased sätted.
Me kinnitame, et isikuandmeid töötlema volitatud isikud on nõustunud konfidentsiaalsuskohustusega ja on seadusest tulenevalt kohustatud hoidma Teie isikuandmeid saladuses.
4.4. Me teavitame viivitamatult Teid, kui saame teada andmekaitsealasest rikkumisest, mis puudutab Teilt saadud isikuandmeid.

5. Missugused on Teie isiklikud andmed

Isikuandmed on kogu teave füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasust saab otseselt või kaudselt määrata isikuandmete (eesnimi, perekonnanimi, aadress, isikukood jne.) või isikule omaste füüsiliste, füsioloogiliste, geneetiliste, psühholoogiliste, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete omaduste abil.
Teie isikuandmeteks on Teie poolt kinnitatud vastutavate isikute nimed ja nende kontaktandmed, kõik mis seondub pangaandmetega, raamatupidamise aruannetega, kaubaveo partneritega, juriidikaga, maksete operaatoritega, samuti ka Teie turundustegevust puudutav info.

6. Isikuandmete töötlemise peamised tingimused

Isikuandmeid töödeldakse alljärgnevalt:
6.1. Müüja töötleb isikuandmeid üksnes ostja nimel, ostja poolt antud loa alusel ulatuses, milles ostjal on võimalus selliseid juhiseid anda ja kooskõlas isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktidega
6.2. Müüja ei kontrolli Ostja poolt edastatud Isikuandmete töötlemise seaduslikkust ja ajastust ning Ostja tagab ja kinnitab, et tema edastatud Isikuandmed on seaduslikult kogutud, hallatud, kasutatud ja töödeldud ning Ostjal on õigus edastada isikuandmeid Müüjale.
6.3. Müüja kasutab, haldab ja töötleb Ostja poolt saadud isikuandmeid koostöölepingu täitmise eesmärgil.
Sellest lähtuvalt võib Müüja avaldada Isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kui see on vajalik Lepingu täitmiseks.
6.4. Edastatud Isikuandmete maht ja säilitamise tähtaeg määratakse vastavalt kaupadele ja teenustele, mida Ostja ostab Lepingu alusel ja millega on seotud Isikuandmete töötlemine.
6.5. Müüja ei töötle isikuandmeid kauem, kui see on Lepingu eesmärgi saavutamiseks vajalik, välja arvatud juhul, kui tal on õigustatud põhjus töödelda Isikuandmeid pikema aja jooksul.
6.6. Ostja tagab Isikuandmete turvalise üleandmise Müüjale (salasõna, krüpteeritud ühendus jne.).
6.7. Kehtiv isikuandmete töötlemise põhimõtete eeskiri on avaldatud Müüja kodulehel.

7. Muud tingimused

7.1. Kui Isikuandmete subjekt ja / või volitatud asutus teavitab Müüjat, et Isikuandmeid kogutakse, kasutatakse, hallatakse ja töödeldakse ebaseaduslikult, siis Müüja ei kontrolli ega kinnita seda väidet, kuid eeldab selle õigsust ja tal on õigus peatada täielikult või osaliselt Isikuandmete töötlemise toimingud.
Juhul, kui Ostjast tuleneva eksimuse tõttu tekib Müüjal majanduslik kahju (k.a. pädeva asutuse määratud trahv), siis tuleb see Ostjal Müüjale hüvitada.
7.2. Pooled kohustuvad oma vahenditega viima ellu nõuetekohased organisatsioonilised ja tehnilised meetmed, mis on ette nähtud, et kaitsta Isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avaldamise ja / või muu võimaliku ebaseadusliku töötlemise eest.
7.3. Kui Ostja ei täida Isikuandmete kaitsega seotud kohustusi, mis on sätestatud käesolevate tingimustega ja / või tulenevad õigusaktide nõuetest ja / või siduvatest juhistest või kui Ostja esitatud kinnitused ei vasta nõuetele, on Müüjal õigus peatada Lepingu täitmine selles osas, mis puudutab Isikuandmete mis tahes kasutamist Lepingu täitmiseks, kuni Ostja hakkab oma kohustusi nõuetekohaselt täitma ja kõrvaldab nende kohustuste täitmata jätmise tagajärjed.
Ostja isikuandmete mittenõuetekohase töötlemise tõttu Müüjale tekitatud majanduslik kahju (k.a. pädeva asutuse määratud trahv) tuleb Ostjal Müüjale hüvitada.
7.4. Kui Ostja või Ostja klient viib Toote garantiiremonti või tagastab Müüjale Toote, vastutab Ostja teabe ja andmete, sealhulgas Isikuandmete eest, mis on salvestatud antud Toote mäluseadmel. Sellisel juhul ei ole Müüja kohustatud tagama, et Tootes salvestatavat teavet ja andmeid töödeldakse seaduslikult.
7.5. Ostja kohustub mitte avaldama Müüja ärialast teavet, näiteks hinnakirju, teavet hinnakujunduse komponentide kohta, hinnaalandusi, soodustusi jne., ning kohustub kasutama vastavat teavet üksnes koostöölepingu täitmise eesmärgil.
7.6. Müüjal on õigus kasutada tarkvara, mis jälgib ostja käitumist elektroonilises tellimiskeskkonnas eesmärgiga parandada klienditeeninduse kvaliteeti.
Sellise jälgimise kaudu kogub Müüja andmeid ostja poolt tehtavate toimingute kohta tellimiskeskkonnas, muuhulgas ostukorvi koostamise, kinnitamise, tühistamise, ostu sooritamise jmt kohta.
Müüjal on õigus võtta sellise jälgimise käigus kogutud info põhjal ja osas ostjaga ühendust eesmärgiga selgitada välja ostja toimingute põhjused ja kaalutlused.
Ostja tagab, et Müüjal on õigus töödelda sellise jälgimise käigus ja siin kirjeldatud eesmärkidel ning ulatuses ostja töötajate ja esindajate, kes ostja nimel tellimiskeskkonnas viibivad, isikuandmeid.
Ostja annab Müüjale ostja tellimuste (vastavate toodete tarneks) vastuvõtmiseks, salvestamiseks ning täitmiseks, kuid ka eelneva ettevalmistamiseks ning tagamiseks, loa töödelda selliste andmesubjektide isikuandmeid, kelle suhtes ostja on vastutavaks töötlejaks.
Eelnevalt nimetatud eesmärkidel on Müüjal õigus isikuandmeid töödelda niivõrd kui see on vajalik kas käesolevate tarnetingimuste või muu Müüja ja Ostja vahel sõlmitud lepingu täitmise tagamiseks.
Eelnevatel eesmärkidel töötleb Müüja eelkõige mitte-eriliigilisi isikuandmeid järgnevate andmesubjektide kategooriate kohta: ostja töötajad, ostja esindajad/kontaktisikud, toodete ja teenuste lõppkasutajad.
Müüja on eelnimetatud andmesubjektide suhtes isikuandmete volitatud töötleja.
Käesolev alapeatükk lepingust moodustab isikuandmete töötlemise lepingu Ostja ja Müüja vahel, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/679, 27.aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/Eü kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) GDPR artiklile 28.
Müüja töötleb eelnevas lõigus mainitud isikuandmeid.
Ostja annab Müüjale loa, täitmaks eelnevalt sätestatud eesmärke või tagamaks nende täitmist, edastamaks andmesubjektide isikuandmeid ka kolmandatele isikutele, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarnitavate toodete tootjatele, teenuste pakkujatele, kindlustusseltsidele.
Ostja tagab ja vastutab, et kõik andmesubjektid on eelnevast edastamisest teavitatud ning neilt on hangitud vajalikud load ja nõusolekud ning täidetud nende suhtes kõik informeerimiskohustused.
7.7. Vääramatu jõud
Müüja ei vastuta rikkumise eest, kui rikkumine on põhjustatud vääramatu jõu tõttu.
Vääramatu jõud on asjaolu, mida Müüja ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Müüjalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
Streiki ja töösulgu loetakse vääramatuks jõuks ka juhul, kui Müüja ise on selle objektiks või selles osalejaks.
Müüja alltöövõtjale või muule lepingupartnerile kohalduvat vääramatut jõudu käsitletakse Müüja vastutusest vabastamise alusena tingimusel, et alltöövõttu või toodet või teenust ei saa hankida muust allikast ilma ülemäärase kuluta või olulise aja kaotuseta.
Müüja teavitab ostjat viivitamata vääramatust jõust ning vääramatu jõu lõppemisest.

8. Andmesubjekti õigused

8.1. Privaatsusteave on mõeldud Teile informatsiooni edastamiseks selle kohta, millist teavet meie ettevõte Teie kohta kogub ning kuidas seda kasutatakse.
8.2. Kui Teil on küsimusi Teie isikuandmete kohta või kui soovite teada saada kas meie ettevõte töötleb Teie isikuandmeid või soovite ligipääsu oma isikuandmetele, palun võtke ühendust meiega e-maili aadressil koit@reko.ee.

9. Privaatsusteabe muutmine ja täiendamine

Nagu iga organisatsioon nii ka meie ettevõte kindlasti muutub ajas ja ruumis, mistõttu on ainult õige eeldada, et selliselt võib tekkida ka vajadus tulevikus Privaatsusteabe muutmise ja täiendamise järele.
Meil on õigus muuta ja täiendada Privaatsusteabe sisu igal ajal sellest Teid ette teavitamata.
Muudatused avaldame samal Privaatsusteabe veebilehel.
Me võime Teid teavitada nt e-posti vahendusel olulisematest muudatustest Privaatsusteabe tingimustes, kuid kindlam on kui külastate piisavalt tihedalt Privaatsusteabe lehte, et tutvuda selle ajakohastatud ja kehtivate tingimustega.

10. Töötajate privaatsusteave

10.1. Töötajate privaatsusteave on koostatud eraldi dokumendina ning on kättesaadav vaid töötajatele.

11. Küsimused, kaebused

11.1. Kui Teie isikuandmed on muutunud või kui Teil on täiendavaid küsimusi Teie isikuandmete kohta, palun võtke kindlasti meiega ühendust.
Me vastame võimalikult lühikese aja jooksul.
Olge samas valmis, et isikuandmete kaitsmise raames võime Teilt paluda isiku tuvastamiseks täpsemat infot enne küsimustele vastamist.
Peame olema kindlad, et info läheb ainult õigele inimesele.
Enamustel juhtudel korrigeerime või kustutame iga ebatäpsuse, mille olete avastanud.
Mõningatel juhtudel saame ka täielikult või osaliselt keelduda Teie palvest, kui seadus lubab või nõuab meilt seda.
11.2. Küsimuste ja kaebuste osas palun kontakteeruge meie andmekaitsespetsialistiga.
11.3. Käesolevatele tingimustele ning Ostja ja Müüja vahelistele lepingutele kohalduvad Eesti õigusaktid.
Kui pooled ei jõua omavahel kokkuleppele, lahendatakse tekkivad vaidlused kohtus.


OÜ Reko AKM | +372 46 32054 | www.reko.ee | info@reko.ee
Privaatsuspoliitika
© Reko

x
See veebileht kasutab küpsiseid. Täpsem info siin. Nõus !